Aktivitet i bystyret

Oversikt over MDGs aktivitet i bystyret.

6. oktober 2015

 

19.10.15 BYSTYREMØTE

Konstituerende bystyremøte med valg til styrer, råd og utvalg.

 

29.09.15 BYSTYREMØTE

 

148/15
STAVANGER KOMMUNE – FASTLANDSFORBINDELSE TIL VASSØY

Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: «Nytt pkt. 5 Bystyret ber om at fylkesrådmannen starter et arbeid med å utrede et nytt personbåttilbud (vannbuss) til de nære byøyene. Et slikt tilbud bør være på plass til åpningen av Ryfast, og at det skal kunne dekke de nye og planlagte bynære bosetningen på Sølyst og Engøy samt etablert bebyggelse på blant annet Vassøy. Dette tilbudet skal gjøre det enkelt og naturlig å bo på de bynære øyene uten bil. Det vil dermed hjelpe til med å oppfylle målsettingen om at all økning i transport skal skje i form av gange, kollektiv eller sykkel. Det vil også bidra i forhold til klimakuttmålsettingen Stavanger har vedtatt. Tilbudet vil øke handelen i sentrum, uten å bidra til økt biltrafikk. Det vil også passe sammen med målsetningen om å øke tallet på arbeidsplasser i sentrum. I arbeidet skal en se på nullutslippsløsninger. (Som elektrisk drevet passasjerferge).»

MDG’s tilleggsforslag fikk 11 stemmer

 

159/15
INTERPELLASJON FRA TORFINN INGEBORGRUD VEDR. SYKKELSTRATEGI HANDLINGSPLAN 2016-2020. 

Torfinn måtte trekke interpellasjon pga for dårlig tid til behandling i bystyret.

 

160/15
INTERPELLASJON FRA TORFINN INGEBORGRUD VEDR. FLYKTNINGER.

Torfinn måtte trekke interpellasjon pga for dårlig tid til behandling i bystyret.

 

31.08.15 BYSTYREMØTE

 

130/15
BARNEHAGEBRUKSPLANEN 2015 -2020

Torfinn Ingeborgrud (MDG) tok opp SBF’s forslag fremmet i kommunalstyret for oppvekst 17.6.2015:
1. Stavanger kommune skal umiddelbart, og ikke «på sikt» gå inn for å øke kapasiteten i bydeler med underdekning av plasser.
2. Stavanger kommune skal satse på mellomstore barnehager og tilstrebe et max antall på 100 barn. Ved etablering av større barnehager skal uteområdets kvaliteter tillegges ekstra stor vekt.
3. Stavanger kommune skal ikke tillate at man legger seg under normen hva angår størrelsen på barnehagens uteareal.
4. Kommunale barnehager skal gi prioritet til barn bosatt i den bydelen hvor barnehagen ligger.

 

139/15
INTERPELLASJON FRA MARIT HØLLAND PAULSEN (KRF) STILT TIL BYSTYREMØTE  VEDR. MATSENTRAL I STAVANGER.

Begynnelsen av interpellasjonen: «Det er en økende kritikk mot å kaste brukbar mat bare fordi den nærmer seg en utgått- på eller best før-dato. I 2014 ble det i Norge kastet 46.3 kg pr. person, til sammen 231 500 tonn mat til en verdi av anslagsvis 12 milliarder kroner. Dette er i høy grad kritikkverdig…»

Bystyrets enstemmige vedtak: Det legges fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging om muligheter og interesse blant bedrifter og organisasjoner knyttet til etablering av en matsentral i Stavanger

140/15
INTERPELLASJON FRA TORFINN INGEBORGRUD VEDR. SYKKELSTRATEGI HANDLINGSPLAN 2016-2020

Forslag til vedtak:
1) Bystyret ber rådmannen starte arbeidet med å utarbeide en sykkelstrategi med handlingsplan 2016- 2020 for Stavanger.
2) Arbeidet med strategien skal inkludere en høringsrunde, og innhente oppdatert kunnskap fra andre byer som klart å øke andelen syklister.
3) Sykkelstrategien skal ha som mål å øke sykkelandelen i Stavanger vesentlig gjennom perioden, og plassere Stavanger blant de fremste sykkelbyene i Europa».

Bystyrets enstemmige vedtak: Saken utsettes til bystyrets møte 28.09.2015 (men da ble det ikke tid og MDG måtte trekke interpellasjonen)

 

12.01.15 BYSTYREMØTE

 

2/15
REGULERINGSPLAN FOR HAUGESUNDSGATA

Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: «Parkeringsplassene tilrettelegges for lading av elektrisk bil.»

MDG’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

 

4/15
REGULERINGSPLAN SYKKELSTAMVEG. DELSTREKNING SØRMARKA TIL KOMMUNEGRENSE. HINNA BYDEL

Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: «En vurderer vindskjerming av sykkelstamvegen på utsatte steder.»

MDG’s tilleggsforslag ble vedtatt med 36 stemmer (H(1) (Christine Sagen Helgø), Ap, FrP, V, KrF, Sp, Rødt og MDG.

 

12/15
DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2029 OG IKT-STRATEGI 2014-2017 

Torfinn Ingeborgrud (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: «Tillegg til pkt. 5.1 Stavanger kommune skal utvikle tjenester som gir alle brukere et digitalt førstevalg – internt og eksternt. Det er samtidig viktig å unngå at grupper som ikke behersker de nye kommunikasjonsløsningene får et dårligere tilbud».

MDG’s tilleggsforslag fikk 21 stemmer

 

17/15
SPØRSMÅL FRA TORFINN INGEBORGRUD  VEDR.: «ETISK STANDARD FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE»

I hht § 18 stilte representanten Torfinn Ingeborgrud (MDG) følgende spørsmål til besvarelse: «I «Etisk standard for ansatte og folkevalgte» som ble vedtatt i bystyret så seint som i april 2014, kan vi lese: 6. Personlige fordeler Gaver, uansett størrelse, kan bevisst eller ubevisst skape en form for lojalitet. Vi skal unngå personlige fordeler som kan påvirke saksforberedelse, vedtak eller utøvelse av tjenester, eller kan føre til at noen oppfatter det slik. Dette gjelder alle typer fordeler som gaver, personlige rabatter, reiser og lignende. Leder skal orienteres om mottatt gave. Dersom gaven ikke er i tråd med vår etiske standard, skal den tilbakeleveres.

Spørsmålet til ordfører blir da: Vil ikke de reglene bystyret vedtok i april 2014 også gjelde tilbud om gaver i form av gratis inngang på konserter og arrangementer, og kanskje i særlig grad de gangene slike tilbud kommer fra arrangører som mottar støtte fra Stavanger Kommune? Hva kan vi gjøre for å redusere faren for at folkevalgtes uavhengighet trekkes i tvil?»

 

18/15
INTERPELLASJON FRA SOFIE BRAUT BACHE (V) VEDR.: FORBUD MOT VILLE DYR I SIRKUS.

Interpellant Baches forslag til vedtak:
1. Stavanger Kommune vil ikke leie ut tomter eller bygg til sirkus som benytter eksotiske eller ville dyr i sine forestillinger.
2. Stavanger Kommune vil ikke leie ut tomter og bygg til relevante aktører som ikke kan dokumentere god dyrevelferd.
3. Stavanger Kommune oppfordrer staten til et nasjonalt forbud. (Interpellanten trakk sitt forslag til vedtak).

Orførers forslag til vedtak (ble vedtatt): Interpellasjonen oversendes Rådmannen, som fremlegger sak om revidering av retningslinjer for bruk av byens torg og uterom. I den sammenheng må det vurderes politisk om det skal være en unntaksbestemmelse som gir adgang til å forby utleie etter skjønn eller prinsipielle hensyn.