Vedtekter

§1 Stiftelse og grunnlag

Miljøpartiet De Grønne i Stavanger er stiftet 22.05.1989. Lokallaget er en del av Miljøpartiet De Grønne og bygger på partiets prinsipprogram og vedtekter.

§2 Formål

MDG Stavanger har som formål å fremme Miljøpartiet De Grønnes politikk i Stavanger kommune, blant annet ved å søke representasjon i lokale folkevalgte organ.

§3 Medlemskap, stemmerett og valgbarhet

Medlemskap, stemmerett og valgbarhet i lokallagets møter og organer følger av §4 og §5 hovedvedtektene.

§4 Årsmøtet

a) Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes hvert år senest seks uker før åpningen av det ordinære landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne. Styret skal sende melding om dato for årsmøtet til medlemmene med minst fire ukers varsel og endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter senest to uker før møtet.

b) Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmelding, regnskap, budsjett og valg.

c) Årsmøtet fatter vedtak med simpelt flertall, unntatt ved forslag om vedtektsendringer (jfr §7).

d) Årsmøtet velger en valgkomitè på minst 3 medlemmer etter innstilling fra styret. Fungerende styremedlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen, forutsatt at lokallaget har over 20 medlemmer. Valgkomiteen har ansvar for å innstille på valg av styre og evt. nominasjons- og programkomite til neste årsmøte. Innstillingen skal følge med sakspapirene til årsmøtet.

e) Året før valgår velger årsmøtet en nominasjonskomite på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Nominasjonskomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på valgliste. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Valglisten vedtas av nominasjonsmøtet.

f) Året før lokalvalgår velger årsmøtet en programkomitè på minst 3 medlemmer, etter innstilling fra valgkomiteen. Programkomiteen har ansvar for å utarbeide og innstille på lokalt valgprogram. Årsmøtet bestemmer konkrete prosedyrer og tidsfrister for komiteen, eller delegerer dette til styret. Programmet vedtas på årsmøtet.

g)  Styret og alle komiteer skal så langt som mulig bestå av maksimalt 60 % av ett kjønn og ha god geografisk og aldersmessig fordeling. Dersom sideorganisasjoner er etablert i kommunen, skal disse være representert.

h) Når forholdene krever det kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte med to ukers varsel. Når det kreves av minst 1/4 av medlemmene, eller av minst tre medlemmer dersom dette utgjør mer enn 1/4 av medlemmene, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte behandler bare de sakene som er nevnt i innkallingen.

§5 Styret

a) Styret i MDG Stavanger er lagets høyeste organ mellom årsmøtene, og står ansvarlig overfor årsmøtet når det gjelder alt arbeid og alle aktiviteter i lokallaget, om ikke annet er bestemt av tidligere årsmøte. Styret plikter å legge fram årsmelding og regnskap for årsmøtet, føre protokoll over egne møter og sørge for forsvarlig arkivering av regnskap, årsmeldinger og protokoller. Styret tilgjengeliggjør relevante vedtak for medlemmene på en hensiktsmessig måte. Styret plikter å følge opp krav fra offentlige myndigheter.

b) Styret skal bestå av minst tre medlemmer, inkludert leder eller talspersoner som velges ved særskilt valg, sekretær og kasserer. Styret bør ha varamedlemmer som velges i nummerert rekkefølge.

c) Leder for kommunestyregruppa bør som hovedregel møte i styret, uten stemmerett med mindre han/hun også er ordinær styremedlem.

d) Styreleder og kasserer velges for to år om gangen og slik at vervene er på valg hvert sitt år. Styremedlemmene velges for ett år om gangen.

e) Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene eller innkalte varamedlemmer er tilstede, og uansett ikke ved mindre enn 3 personer. Ved stemmelikhet vil styreleders stemmegivning avgjøre saken.

f) Dersom leder fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp rykker nestleder opp for resten av perioden. Dersom en av to talspersoner fratrer, fungerer den andre alene ut perioden. Dersom ett eller flere andre styremedlemmer fratrer mer enn tre måneder før funksjonstidens utløp, og dette medfører at styret blir stående med færre enn tre medlemmer uten at plassene kan fylles ved at varamedlemmer rykker opp, skal det holdes ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg.

g) Lokallaget forpliktes ved underskrift av leder og ett annet medlem av styret.

§6 Tolkning av vedtektene

Oppstår det uenighet om tolkningen av disse vedtektene kan spørsmålet vises til partiets kontrollkomité, hvis avgjørelse er endelig.

 

§7 Endring av vedtektene

Forslag om endring av disse vedtektene kan bare behandles av ordinært årsmøte og må følge med innkallingen til dette. Endring av vedtektene krever et flertall på 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft straks.

§8 Oppløsning

Lokallaget kan bare oppløses på ett av følgende vilkår:

– at det er færre enn tre medlemmer som ønsker å videreføre det

– at de medlemmene som ønsker å videreføre det ikke er i stand til å oppfylle de kravene som stilles til lokallag i partiets vedtekter

– at Miljøpartiet De Grønne oppløses, eller

– at det skjer endringer i kommunestrukturen som gjør deling av lokallaget eller sammenslutning med andre naturlig.

Ved oppløsning tilfaller lokallagets midler nærmeste overordnede nivå i Miljøpartiet de Grønne, eller ved oppløsning av partiet den organisasjon som overtar partiets midler. Ved sammenslutning med andre lag tilfaller midlene det sammensluttede laget. Ved deling av lag tilfaller midlene de nye lagene etter årsmøtets vedtak, ved manglende vedtak vil landsstyret avgjøre fordelingen av midler.