MDG bygger fremtidens fellesskap!

Miljøpartiet De Grønnes valgprogram for Stavanger 2023-2027 inneholder saker som skal gjøre Stavanger til en grønnere, varmere, mer menneskevennlig og attraktiv kommune å bo i. Siden forrige valg har vi vært med og styrt Stavanger i akkurat den retningen.

Samtidig har vi laget et program som ikke bare skal gjøre Stavanger bedre, men også verden bedre.

Våre hjertesaker

Et solidarisk samfunn!

MDG er et parti for mennesker og miljø. De med minst må få mest fra fellesskapet i en rettferdig fordeling av ressurser og goder. Ingen skal oppleve utenforskap. Og alle skal oppleve en god barndom, med voksne som ser det enkelte barn. Alle eldre skal føle seg trygge og godt ivaretatt. Vi kjemper for en mangfoldig og inkluderende by, uten rasisme og annen diskriminering, og en human ruspolitikk hvor hjelp erstatter straff. Stavanger skal være en trygg by og kommune for alle, også papirløse og mennesker på flukt.

Den klima- og naturvennlige byen!
Vi setter alltid hensynet til miljø og klima, mennesker og natur i fremste rekke. Vi vil verne nærnatur og gi enklere tilgang til natur for å skape gode liv for innbyggerne. Klimakrisen er her nå, og påvirker både mennesker, naturen rundt oss og infrastrukturen vi er avhengig av. Derfor vil vi satse videre på å gå og sykle, legge til rette for 10-minutters byen, sørge for ren luft, bedre og billigere kollektivtrafikk til alle i hele kommunen.

En levende by!
Stavanger skal bli en bedre by å bo i. Vi vil gjøre byen bedre for barna med enda flere lekeplasser i alle bydeler, få ned farten rundt skoler, barnehager, eldresenter og i boområder og ha flere bilfrie områder. Vi vil oppgradere offentlige byrom og parker, og gjøre sjøen og skjærgården mer tilgjengelig for alle innbyggerne. Og vi satser på vakker arkitektur, innbyggermedvirkning og trivsel i en sosial og økologisk bærekraftig byutvikling. Vi vil legge til rette for et blomstrende kunst og kulturliv, med konserter, festivaler, dans og musikk.

Grønt arbeidsliv!
MDG støtter et grønt og sirkulært næringsliv. En verden i endring krever tydelige, forutsigbare miljøkrav, som gir økt innovasjon og grønn omstillingsvilje. Vi vil ha utslippsfrie byggeplasser og bærekraftig ressursbruk. Vi vil legge til rette for grønne entreprenører, og for sirkulære næringer som satser på gjenbruk, reparasjon og deleøkonomi fremfor forbruk. Vi vil sørge for at ansatte har gode arbeidsforhold med livskvalitet fremfor stress og press.

Fire år med MDG i flertall har gjort Stavanger grønnere.

I perioden 2019-2023 har Stavanger, med MDG i spissen, innført FNs bærekraftsmål som styrende for kommunens virke, årlig klimabudsjett og klimaregnskap. Stavanger har også blitt med i EU sitt prosjekt 100 Klimanøytrale byer. Slik tar vi vår del av ansvaret for en verden hvor vi reduserer klimagassutslippene.

Miljøpartiet De Grønne vil at Stavanger skal fortsette å være regionens grønne spydspiss. Vi har et ansvar for det, vi har kunnskapen til det, og vi har muligheten til det. Det skal vi få til samtidig som Stavanger blir en bedre kommune å bo i.

Vi skal ha et levende nabolag, der generasjoner kan møtes, der færre er ensomme og vi har mer tid til hverandre. Der ungene kan leke trygt ute og sykle til skolen med frisk luft i lungene. Vi skal fortsatt kunne gå tur i frisk natur, bade i rent hav og friske innsjøer, og nyte skjærgården.

Dette har Miljøpartiet De Grønne arbeidet for i 4 år og vi håper å få tilliten til å fortsette. Med oss i styringen har Stavanger kuttet klimautslipp, blitt kåret til Norges Sykkelby, vernet mer natur, redusert cruiseanløp og redusert strømregningen.

Vi har satset stort på energieffektivisering gjennom varmepumpestøtte, solceller, jordvarme og andre løsninger i kommunen. Vi har etablert flere sykkelveier, fått flere bysykler, og øker antallet bilfrie og sykkelprioriterte gater.

Klimakampen er ikke mulig å vinne uten at vi tar vare på våre innbyggere og har dere med på målet om et nullutslippssamfunn med økt tid til hverandre. Derfor har vi sørget for å få ned forskjellene, investert i barn og unge og fremmet politikk som bekjemper utenforskap.

Vi er stolt av at vi har fått til søskenrabatt mellom barnehage og SFO, reduksjon i SFO-priser med første år gratis, og store økonomiske løft til våre skoler og barnehager. Gjennom vår politikk har vi ansatt flere lærere og pedagoger, flere barnevernansatte og etablert hjertesoner rundt skoler for å gjøre det tryggere å gå og sykle til skolen. Vi har fått flere lekeplasser, møteplasser og bedre uteområder med stadig flere blomster og trær.

Vi har satset på psykisk helse denne perioden, satt ned en utenforskapskommisjon, økt antall miljøterapeuter og heltidsansatte i sykehjem, og arbeidet målrettet med å øke rekrutteringen av fastleger, helsesykepleiere og jordmødre.

MDG har vist at et grønnere og medmenneskelig Stavanger er mulig!

 

Translations

Read our program in other languages (google translate) by following these links: English, Polish, Farsi, Ukrainian.
Stavanger MDG can only answer to the statements put forth on this original Norwegian web page, and Stavanger MDG is not responsible for translations done by Google Translate that would alter the intent of the original Norwegian statement.